Girls Varsity

                           MN Team Scoring  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

                            Current Class : Varsity                             

 

Team : Northfield   Total Points : 169.0   Rank : 1st

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

104  Varsity   Clara Wilson          24.43 (2)    23.07 (2)    47.50 (2)   45    *

110  Varsity   Ella Hegseth          25.28 (3)    25.39 (7)    50.67 (4)   43    *

116  Varsity   Camryn Zotalis        27.11 (5)    25.66 (10    52.77 (6)   41    *

126  Varsity   Karli Zetah           27.83 (11    25.61 (9)    53.44 (7)   40    *

121  Varsity   Annika Johnson        27.50 (8)    26.14 (12    53.64 (8)   39

138  Varsity   Madison Lortiz        28.21 (13    27.54 (19    55.75 (14)  33

142  Varsity   Nora Klaars           29.79 (15    29.15 (24    58.94 (16)  31

145  Varsity   Torin Callstrom       35.62 (29    31.22 (29  1:06.84 (25)  22

134  Varsity   Alivia Kortuem        49.91 (39    28.67 (22  1:18.58 (35)  12

 

Team : JM Co-op   Total Points : 163.0   Rank : 2nd

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

103  Varsity   Bailey Ernest-Mill    25.32 (4)    23.91 (5)    49.23 (3)   44    *

109  Varsity   Ella Pattinson        25.20 (1)    24.13 (1)    49.33 (1)   46    *

115  Varsity   Veronika Voss         28.43 (14    25.46 (8)    53.89 (9)   38    *

130  Varsity   Karina Johnson        27.55 (9)    27.22 (18    54.77 (12)  35    *

125  Varsity   Olivia Johannessen    31.61 (21    28.51 (21  1:00.12 (17)  30

137  Varsity   Emma Reimers          31.03 (19    29.97 (26  1:01.00 (19)  28

120  Varsity   Hope Skelton          37.47 (33    26.01 (11  1:03.48 (22)  25

133  Varsity   Sadie Schjolberg          DSQ      27.07 (16                  

129  Varsity   Ali Storlie           36.46 (31        DNF                    

141  Varsity   Avery Hemminger                                               

 

Team : East/Loyola   Total Points : 145.0   Rank : 3rd

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

111  Varsity   Kira Neeb             27.46 (7)    24.08 (6)    51.54 (5)   42    *

122  Varsity   Melissa Heim          27.70 (10    26.43 (13    54.13 (10)  37    *

117  Varsity   Brynn Ashland         28.06 (12    26.75 (14    54.81 (13)  34    *

127  Varsity   Kathryn Cooney        30.00 (16    28.31 (20    58.31 (15)  32    *

131  Varsity   Lilly Rader           31.50 (20    29.38 (25  1:00.88 (18)  29

139  Varsity   Emily Dittmer         33.22 (25    33.76 (34  1:06.98 (26)  21

135  Varsity   Abby Skane            35.86 (30    32.02 (31  1:07.88 (28)  19

132  Varsity   Tia Julian            34.34 (26    34.19 (35  1:08.53 (29)  18

143  Varsity   Lillian Dockham       37.62 (34    35.86 (38  1:13.48 (32)  15

105  Varsity   Maddie Cooney         49.68 (38    23.83 (4)  1:13.51 (33)  14

146  Varsity   Maddie Joerg          46.38 (36    34.82 (37  1:21.20 (36)  11

 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 5:47:40 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                           MN Team Scoring  1/23/2023                     Page 2

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

                            Current Class : Varsity                             

 

Team : West   Total Points : 131.0   Rank : 4th

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

108  Varsity   Brynn Bolhke          23.72 (1)    23.09 (3)    46.81 (1)   46    *

114  Varsity   Josephine Krediet     27.22 (6)    27.13 (17    54.35 (11)  36    *

119  Varsity   Eleanor Krediet       30.98 (18    31.78 (30  1:02.76 (21)  26    *

124  Varsity   Emma Tokheim          32.03 (22    33.08 (32  1:05.11 (24)  23    *

128  Varsity   Faith Maceman         34.41 (27    33.39 (33  1:07.80 (27)  20

140  Varsity   Alexis Tokheim        39.96 (35    42.85 (40  1:22.81 (37)  10

144  Varsity   Nora Kunze            37.36 (32    46.36 (41  1:23.72 (38)   9

102  Varsity   Breck Carlson       1:04.81 (40    21.02 (1)  1:25.83 (39)   8

136  Varsity   Ana Pho                                                       

 

Team : Mayo   Total Points : 64.0   Rank : 5th

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

123  Varsity   Sydney Albrecht       30.84 (17    30.37 (27  1:01.21 (20)  27    *

118  Varsity   Maria Villavicenci    32.79 (24    31.01 (28  1:03.80 (23)  24    *

112  Varsity   Anya Kisiel           48.28 (37    28.84 (23  1:17.12 (34)  13    *

106  Varsity   Caroline Stephens         DSQ      27.02 (15                      *

 

Team : Century    Team requirements were not met - no team score

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

113  Varsity   Vivienne Larson       32.53 (23    36.14 (39  1:08.67 (30)  17

107  Varsity   Milena Meier          34.57 (28    34.81 (36  1:09.38 (31)  16

101  Varsity   Allison Annake                                                 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 5:47:40 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Girls Varsity Individuals

                          DUAL COURSE RACE  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

Pl  Bib  Class Team    Name                 Red           Blue        Result 

________________________________________________________________________________

1   108  Varsi West  Brynn Bolhke          23.72 (1)     23.09 (3)     46.81 (1) 

2   104  Varsi North Clara Wilson          24.43 (2)     23.07 (2)     47.50 (2) 

3   103  Varsi JM Co Bailey Ernest-Mill    25.32 (4)     23.91 (5)     49.23 (3) 

4   109  Varsi JM Co Ella Pattinson        25.20 (1)     24.13 (1)     49.33 (1) 

5   110  Varsi North Ella Hegseth          25.28 (3)     25.39 (7)     50.67 (4) 

6   111  Varsi East/ Kira Neeb             27.46 (7)     24.08 (6)     51.54 (5) 

7   116  Varsi North Camryn Zotalis        27.11 (5)     25.66 (10)    52.77 (6) 

8   126  Varsi North Karli Zetah           27.83 (11)    25.61 (9)     53.44 (7) 

9   121  Varsi North Annika Johnson        27.50 (8)     26.14 (12)    53.64 (8) 

10  115  Varsi JM Co Veronika Voss         28.43 (14)    25.46 (8)     53.89 (9) 

11  122  Varsi East/ Melissa Heim          27.70 (10)    26.43 (13)    54.13 (10)

12  114  Varsi West  Josephine Krediet     27.22 (6)     27.13 (17)    54.35 (11)

13  130  Varsi JM Co Karina Johnson        27.55 (9)     27.22 (18)    54.77 (12)

14  117  Varsi East/ Brynn Ashland         28.06 (12)    26.75 (14)    54.81 (13)

15  138  Varsi North Madison Lortiz        28.21 (13)    27.54 (19)    55.75 (14)

16  127  Varsi East/ Kathryn Cooney        30.00 (16)    28.31 (20)    58.31 (15)

17  142  Varsi North Nora Klaars           29.79 (15)    29.15 (24)    58.94 (16)

18  125  Varsi JM Co Olivia Johannessen    31.61 (21)    28.51 (21)  1:00.12 (17)

19  131  Varsi East/ Lilly Rader           31.50 (20)    29.38 (25)  1:00.88 (18)

20  137  Varsi JM Co Emma Reimers          31.03 (19)    29.97 (26)  1:01.00 (19)

21  123  Varsi Mayo  Sydney Albrecht       30.84 (17)    30.37 (27)  1:01.21 (20)

22  119  Varsi West  Eleanor Krediet       30.98 (18)    31.78 (30)  1:02.76 (21)

23  120  Varsi JM Co Hope Skelton          37.47 (33)    26.01 (11)  1:03.48 (22)

24  118  Varsi Mayo  Maria Villavicenci    32.79 (24)    31.01 (28)  1:03.80 (23)

25  124  Varsi West  Emma Tokheim          32.03 (22)    33.08 (32)  1:05.11 (24)

26  145  Varsi North Torin Callstrom       35.62 (29)    31.22 (29)  1:06.84 (25)

27  139  Varsi East/ Emily Dittmer         33.22 (25)    33.76 (34)  1:06.98 (26)

28  128  Varsi West  Faith Maceman         34.41 (27)    33.39 (33)  1:07.80 (27)

29  135  Varsi East/ Abby Skane            35.86 (30)    32.02 (31)  1:07.88 (28)

30  132  Varsi East/ Tia Julian            34.34 (26)    34.19 (35)  1:08.53 (29)

31  113  Varsi Centu Vivienne Larson       32.53 (23)    36.14 (39)  1:08.67 (30)

32  107  Varsi Centu Milena Meier          34.57 (28)    34.81 (36)  1:09.38 (31)

33  143  Varsi East/ Lillian Dockham       37.62 (34)    35.86 (38)  1:13.48 (32)

34  105  Varsi East/ Maddie Cooney         49.68 (38)    23.83 (4)   1:13.51 (33)

35  112  Varsi Mayo  Anya Kisiel           48.28 (37)    28.84 (23)  1:17.12 (34)

36  134  Varsi North Alivia Kortuem        49.91 (39)    28.67 (22)  1:18.58 (35)

37  146  Varsi East/ Maddie Joerg          46.38 (36)    34.82 (37)  1:21.20 (36)

38  140  Varsi West  Alexis Tokheim        39.96 (35)    42.85 (40)  1:22.81 (37)

39  144  Varsi West  Nora Kunze            37.36 (32)    46.36 (41)  1:23.72 (38)

40  102  Varsi West  Breck Carlson       1:04.81 (40)    21.02 (1)   1:25.83 (39)

41  106  Varsi Mayo  Caroline Stephens         DSQ       27.02 (15)              

42  133  Varsi JM Co Sadie Schjolberg          DSQ       27.07 (16)              

43  129  Varsi JM Co Ali Storlie           36.46 (31)        DNF                 

44  101  Varsi Centu Allison Annake                                              

45  136  Varsi West  Ana Pho                                                     

46  141  Varsi JM Co Avery Hemminger                                             
 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 5:40:19 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Girls JV

                           MN Team Scoring  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

                               Current Class : JV                               

 

Team : Northfield   Total Points : 45.0   Rank : 1st

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

151  JV        Sydney Swedin         32.90 (2)    31.22 (2)  1:04.12 (1)   13    *

155  JV        Clara Menssen         37.69 (3)    35.50 (4)  1:13.19 (2)   12    *

148  JV        Danika Bulfer         48.26 (12    26.47 (1)  1:14.73 (3)   11    *

157  JV        Erica Klein           38.55 (4)    38.11 (5)  1:16.66 (5)    9    *

153  JV        Greta Sloan           32.38 (1)    46.72 (10  1:19.10 (6)    8

159  JV        Greta Christophers    39.63 (5)    51.78 (13  1:31.41 (10)   4

158  JV        Whitney Gray        1:24.06 (13    38.28 (6)  2:02.34 (13)   1

 

Team : East/Loyola   Total Points : 26.0   Rank : 2nd

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

149  JV        Cecilia Johnson       40.75 (7)    35.14 (3)  1:15.89 (4)   10    *

152  JV        Kimberly Posas        40.28 (6)    41.19 (7)  1:21.47 (7)    7    *

156  JV        Amira Sorour          42.43 (8)    41.27 (8)  1:23.70 (8)    6    *

154  JV        Olivia Bauman         43.76 (9)    48.39 (12  1:32.15 (11)   3    *

 

Team : West    Team requirements were not met - no team score

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

147  JV        Bella Maceman         47.73 (11    42.23 (9)  1:29.96 (9)    5

150  JV        Gabrella Hager        45.74 (10    47.43 (11  1:33.17 (12)   2


 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 5:47:11 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Girls JV Indivduals

                          DUAL COURSE RACE  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

Pl  Bib  Class Team    Name                 Red           Blue        Result 

________________________________________________________________________________

1   151  JV    North Sydney Swedin         32.90 (2)     31.22 (2)   1:04.12 (1) 

2   155  JV    North Clara Menssen         37.69 (3)     35.50 (4)   1:13.19 (2) 

3   148  JV    North Danika Bulfer         48.26 (12)    26.47 (1)   1:14.73 (3) 

4   149  JV    East/ Cecilia Johnson       40.75 (7)     35.14 (3)   1:15.89 (4) 

5   157  JV    North Erica Klein           38.55 (4)     38.11 (5)   1:16.66 (5) 

6   153  JV    North Greta Sloan           32.38 (1)     46.72 (10)  1:19.10 (6) 

7   152  JV    East/ Kimberly Posas        40.28 (6)     41.19 (7)   1:21.47 (7) 

8   156  JV    East/ Amira Sorour          42.43 (8)     41.27 (8)   1:23.70 (8) 

9   147  JV    West  Bella Maceman         47.73 (11)    42.23 (9)   1:29.96 (9) 

10  159  JV    North Greta Christophers    39.63 (5)     51.78 (13)  1:31.41 (10)

11  154  JV    East/ Olivia Bauman         43.76 (9)     48.39 (12)  1:32.15 (11)

12  150  JV    West  Gabrella Hager        45.74 (10)    47.43 (11)  1:33.17 (12)

13  158  JV    North Whitney Gray        1:24.06 (13)    38.28 (6)   2:02.34 (13)

 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 5:41:28 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Boys Varsity

                           MN Team Scoring  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

                            Current Class : Varsity                             

 

Team : West   Total Points : 163.0   Rank : 1st

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

14   Varsity   Will Torbinson        24.90 (5)    22.38 (5)    47.28 (2)   44    *

8    Varsity   Garrett Donkin        24.84 (4)    22.68 (6)    47.52 (3)   43    *

20   Varsity   Landon Bannermann     25.77 (8)    23.56 (10    49.33 (5)   41    *

25   Varsity   Calab Grassman        26.44 (14    24.85 (16    51.29 (11)  35    *

33   Varsity   Dutch Krediet         27.86 (18    24.60 (14    52.46 (13)  33

29   Varsity   Jackson Anderson      27.97 (19    25.55 (17    53.52 (15)  31

40   Varsity   Griffin Swatzky       28.32 (21    26.26 (18    54.58 (16)  30

43   Varsity   Sam Swatzky           30.26 (23        DSQ                    

2    Varsity   Leo DeMars                                                    

37   Varsity   Calab Kalm                                                    

 

Team : East/Loyola   Total Points : 153.0   Rank : 2nd

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

35   Varsity   Gavin Walters         25.83 (9)    23.45 (9)    49.28 (4)   42    *

31   Varsity   Zac Possin            26.31 (13    23.26 (7)    49.57 (6)   40    *

17   Varsity   Reed Pope             28.19 (20    21.96 (3)    50.15 (9)   37    *

27   Varsity   Joe Sabatka           26.81 (16    24.66 (15    51.47 (12)  34    *

38   Varsity   Adam Knauss           26.29 (11    26.28 (19    52.57 (14)  32

5    Varsity   Ethan Stenzel         24.01 (3)    32.80 (32    56.81 (19)  27

41   Varsity   Brayden Hecksel       30.31 (24    27.96 (24    58.27 (20)  26

11   Varsity   David Reynolds        36.65 (31    21.92 (2)    58.57 (21)  25

44   Varsity   Zander Knobe          30.59 (26    28.86 (28    59.45 (24)  22

22   Varsity   Carson Stenzel        30.16 (22    32.94 (33  1:03.10 (27)  19

 

Team : Northfield   Total Points : 118.0   Rank : 3rd

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

21   Varsity   Carter Steenblock     26.29 (11    23.33 (8)    49.62 (7)   39    *

16   Varsity   Tommy Cahoon          25.92 (10    24.15 (13    50.07 (8)   38    *

26   Varsity   Jacob Tanghe          34.56 (29    26.88 (21  1:01.44 (25)  21    *

4    Varsity   Billy Wilson          42.48 (36    20.20 (1)  1:02.68 (26)  20    *

34   Varsity   Nolan Feldhake        34.16 (28    31.93 (31  1:06.09 (28)  18

30   Varsity   Jack Peterson         42.51 (37    27.89 (23  1:10.40 (32)  14

10   Varsity   Kingsley Alsop        22.72 (1)        DSQ                    

 

Team : Mayo   Total Points : 117.0   Rank : 4th

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

18   Varsity   Nicolas Villavicen    26.46 (15    24.11 (12    50.57 (10)  36    *

23   Varsity   Maxwell Parney        27.24 (17    27.50 (22    54.74 (17)  29    *

6    Varsity   Johannes Madsen       25.76 (7)    30.06 (29    55.82 (18)  28    *

32   Varsity   Henry Schiller        30.55 (25    28.55 (25    59.10 (22)  24    *

28   Varsity   Calab Winkel          30.63 (27    28.78 (27    59.41 (23)  23

12   Varsity   John Mueller          44.61 (39    23.85 (11  1:08.46 (30)  16

45   Varsity   Cash Johnson          38.74 (32    38.59 (36  1:17.33 (34)  12

 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 6:34:37 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                           MN Team Scoring  1/23/2023                     Page 2

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

                            Current Class : Varsity                             

 

Team : Mayo   Total Points : 117.0   Rank : 4th

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

42   Varsity   Alex Van Wijnen           DNF      31.43 (30                  

39   Varsity   Alex Eckert           35.96 (30        DSQ                    

36   Varsity   Harry Scott                                                   

 

Team : Century   Total Points : 45.0   Rank : 5th

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

19   Varsity   Beckett DeGote        39.58 (33    28.55 (25  1:08.13 (29)  17    *

7    Varsity   Joey Heins            43.41 (38    26.51 (20  1:09.92 (31)  15    *

24   Varsity   Flynn Romme           40.52 (34    36.60 (35  1:17.12 (33)  13    *

1    Varsity   Soren Krych           22.97 (2)        DSQ                        *

13   Varsity   Ethan Pool                                                    

 

Team : JM Co-op    Team requirements were not met - no team score

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

3    Varsity   Jack Schjolberg       25.20 (6)    22.03 (4)    47.23 (1)   45

9    Varsity   Erik Fenton           41.99 (35    36.48 (34  1:18.47 (35)  11

15   Varsity   George Hitosugi                                               
 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 6:34:37 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Boys Varsity Individuals

                          DUAL COURSE RACE  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

Pl  Bib  Class Team    Name                 Red           Blue        Result 

________________________________________________________________________________

1   3    Varsi JM Co Jack Schjolberg       25.20 (6)     22.03 (4)     47.23 (1) 

2   14   Varsi West  Will Torbinson        24.90 (5)     22.38 (5)     47.28 (2) 

3   8    Varsi West  Garrett Donkin        24.84 (4)     22.68 (6)     47.52 (3) 

4   35   Varsi East/ Gavin Walters         25.83 (9)     23.45 (9)     49.28 (4) 

5   20   Varsi West  Landon Bannermann     25.77 (8)     23.56 (10)    49.33 (5) 

6   31   Varsi East/ Zac Possin            26.31 (13)    23.26 (7)     49.57 (6) 

7   21   Varsi North Carter Steenblock     26.29 (11)    23.33 (8)     49.62 (7) 

8   16   Varsi North Tommy Cahoon          25.92 (10)    24.15 (13)    50.07 (8) 

9   17   Varsi East/ Reed Pope             28.19 (20)    21.96 (3)     50.15 (9) 

10  18   Varsi Mayo  Nicolas Villavicen    26.46 (15)    24.11 (12)    50.57 (10)

11  25   Varsi West  Calab Grassman        26.44 (14)    24.85 (16)    51.29 (11)

12  27   Varsi East/ Joe Sabatka           26.81 (16)    24.66 (15)    51.47 (12)

13  33   Varsi West  Dutch Krediet         27.86 (18)    24.60 (14)    52.46 (13)

14  38   Varsi East/ Adam Knauss           26.29 (11)    26.28 (19)    52.57 (14)

15  29   Varsi West  Jackson Anderson      27.97 (19)    25.55 (17)    53.52 (15)

16  40   Varsi West  Griffin Swatzky       28.32 (21)    26.26 (18)    54.58 (16)

17  23   Varsi Mayo  Maxwell Parney        27.24 (17)    27.50 (22)    54.74 (17)

18  6    Varsi Mayo  Johannes Madsen       25.76 (7)     30.06 (29)    55.82 (18)

19  5    Varsi East/ Ethan Stenzel         24.01 (3)     32.80 (32)    56.81 (19)

20  41   Varsi East/ Brayden Hecksel       30.31 (24)    27.96 (24)    58.27 (20)

21  11   Varsi East/ David Reynolds        36.65 (31)    21.92 (2)     58.57 (21)

22  32   Varsi Mayo  Henry Schiller        30.55 (25)    28.55 (25)    59.10 (22)

23  28   Varsi Mayo  Calab Winkel          30.63 (27)    28.78 (27)    59.41 (23)

24  44   Varsi East/ Zander Knobe          30.59 (26)    28.86 (28)    59.45 (24)

25  26   Varsi North Jacob Tanghe          34.56 (29)    26.88 (21)  1:01.44 (25)

26  4    Varsi North Billy Wilson          42.48 (36)    20.20 (1)   1:02.68 (26)

27  22   Varsi East/ Carson Stenzel        30.16 (22)    32.94 (33)  1:03.10 (27)

28  34   Varsi North Nolan Feldhake        34.16 (28)    31.93 (31)  1:06.09 (28)

29  19   Varsi Centu Beckett DeGote        39.58 (33)    28.55 (25)  1:08.13 (29)

30  12   Varsi Mayo  John Mueller          44.61 (39)    23.85 (11)  1:08.46 (30)

31  7    Varsi Centu Joey Heins            43.41 (38)    26.51 (20)  1:09.92 (31)

32  30   Varsi North Jack Peterson         42.51 (37)    27.89 (23)  1:10.40 (32)

33  24   Varsi Centu Flynn Romme           40.52 (34)    36.60 (35)  1:17.12 (33)

34  45   Varsi Mayo  Cash Johnson          38.74 (32)    38.59 (36)  1:17.33 (34)

35  9    Varsi JM Co Erik Fenton           41.99 (35)    36.48 (34)  1:18.47 (35)

36  42   Varsi Mayo  Alex Van Wijnen           DNF       31.43 (30)              

37  10   Varsi North Kingsley Alsop        22.72 (1)         DSQ                 

38  1    Varsi Centu Soren Krych           22.97 (2)         DSQ                 

39  43   Varsi West  Sam Swatzky           30.26 (23)        DSQ                 

40  39   Varsi Mayo  Alex Eckert           35.96 (30)        DSQ                 

41  2    Varsi West  Leo DeMars                                                  

42  37   Varsi West  Calab Kalm                                                  

43  36   Varsi Mayo  Harry Scott                                                 

44  13   Varsi Centu Ethan Pool                                                  

45  15   Varsi JM Co George Hitosugi                                             

 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 6:34:59 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Boys JV

                           MN Team Scoring  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

                               Current Class : JV                               

 

Team : West   Total Points : 74.0   Rank : 1st

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

46   JV        Aiden Lawton          29.10 (2)    26.09 (1)    55.19 (1)   20    *

49   JV        Liam Nuessler         28.95 (1)    27.70 (2)    56.65 (2)   19    *

51   JV        Tanner Dumdei         31.61 (5)    28.10 (3)    59.71 (3)   18    *

55   JV        Jayden Skilbred       31.58 (4)    29.24 (4)  1:00.82 (4)   17    *

62   JV        Andrew Borman         32.29 (6)    30.07 (6)  1:02.36 (5)   16

58   JV        Max Busch             32.49 (8)    29.92 (5)  1:02.41 (6)   15

60   JV        Jacob Schmidt         34.77 (9)    31.79 (7)  1:06.56 (7)   14

61   JV        Prithirau Ray         35.47 (10    36.12 (11  1:11.59 (10)  11

64   JV        Jaxton Hahn           38.94 (13    35.84 (10  1:14.78 (11)  10

59   JV        Cody Joerg            32.37 (7)    42.61 (13  1:14.98 (12)   9

53   JV        Beau Baukol           52.71 (15        DSQ                    

63   JV        Simon Kuntz                                                   

65   JV        Partick Kramer                                                

 

Team : East/Loyola   Total Points : 33.0   Rank : 2nd

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

47   JV        Blake Pribyl          35.49 (11    32.64 (8)  1:08.13 (8)   13    *

50   JV        Owen Peterson         36.37 (12    33.37 (9)  1:09.74 (9)   12    *

54   JV        Swayer Sellner        46.24 (14    40.34 (12  1:26.58 (13)   8    *

57   JV        Henry Smentek         30.42 (3)        DSQ                        *

52   JV        Seth Possin                                                   

56   JV        Devan Landstiener                                             

 

Team : Mayo    Team requirements were not met - no team score

Bib  Class     Name                   Red         Blue        Result   Points Used

__________________________________________________________________________________

48   JV        Fredrick Schiller                                              

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 5:45:49 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Boys JV Individual

                          DUAL COURSE RACE  1/23/2023                     Page 1

 

                         Big 9 Conference Championship                          

 

Pl  Bib  Class Team    Name                 Red           Blue        Result 

________________________________________________________________________________

1   46   JV    West  Aiden Lawton          29.10 (2)     26.09 (1)     55.19 (1) 

2   49   JV    West  Liam Nuessler         28.95 (1)     27.70 (2)     56.65 (2) 

3   51   JV    West  Tanner Dumdei         31.61 (5)     28.10 (3)     59.71 (3) 

4   55   JV    West  Jayden Skilbred       31.58 (4)     29.24 (4)   1:00.82 (4) 

5   62   JV    West  Andrew Borman         32.29 (6)     30.07 (6)   1:02.36 (5) 

6   58   JV    West  Max Busch             32.49 (8)     29.92 (5)   1:02.41 (6) 

7   60   JV    West  Jacob Schmidt         34.77 (9)     31.79 (7)   1:06.56 (7) 

8   47   JV    East/ Blake Pribyl          35.49 (11)    32.64 (8)   1:08.13 (8) 

9   50   JV    East/ Owen Peterson         36.37 (12)    33.37 (9)   1:09.74 (9) 

10  61   JV    West  Prithirau Ray         35.47 (10)    36.12 (11)  1:11.59 (10)

11  64   JV    West  Jaxton Hahn           38.94 (13)    35.84 (10)  1:14.78 (11)

12  59   JV    West  Cody Joerg            32.37 (7)     42.61 (13)  1:14.98 (12)

13  54   JV    East/ Swayer Sellner        46.24 (14)    40.34 (12)  1:26.58 (13)

14  57   JV    East/ Henry Smentek         30.42 (3)         DSQ                 

15  53   JV    West  Beau Baukol           52.71 (15)        DSQ                 

16  48   JV    Mayo  Fredrick Schiller                                           

17  52   JV    East/ Seth Possin                                                 

18  56   JV    East/ Devan Landstiener                                           

19  63   JV    West  Simon Kuntz                                                 

20  65   JV    West  Partick Kramer                                              


 

________________________________________________________________________________

 

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                  1/23/2023 5:44:43 PM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~